مرور برچسب

IPD

IPD ما، اعتباربخشی آن‌ها

چرا باید برای معرفی مستدل بیمارستان‌های ایران برنامه داشته باشیم؟ عاطفه زراع، شرکت سفیران سلامت کویر| آیا وجود دپارتمان بیماران بین‌الملل و رعایت مصوبات آن در مراکز درمانی، اثری در جذب صحیح و کارآمد بیماران خارجی توسط شرکت‌های تسهیلگر و…