مرور برچسب

هوش،مصنوعی

هوش مصنوعی بهداشت و درمان دبی را متحول می‌کند

استارتاپی که با کمک سوابق بیماران راه‌کارهای اجرایی می‌دهد استفاده از هوش مصنوعی در اقتصاد امروز امری غیرقابل انکار و یکی از الزامات توسعه همگام با سایر کشورهای توسعه یافته است. به همین دلیل اغلب شرکت‌های نوپا با استفاده از این فناوری‌…