مرور برچسب

spa world contest

گزارشی درباره آخرین آمارها و بازیگران صنعت اسپا در دنیا

بازار خدمات ماساژ در سال‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. از یک سو تغییرات جمعیتی در جهان و ‍‍پیرتر شدن مردم کشورهای مختلف و از سوی دیگر صنعتی شدن بیشتر روندهای زندگی و استرس‌ها و فشارهای روزمره ناشی از آن باعث شده تا هم نیازهای جسمی و…