مرور برچسب

گردشگری لبنان

خدمات بهداشتی و درمانی لبنان و پتانسیل ورود به گردشگری سلامت

سلامت و تندرستی از مدتها پیش بخش حیاتی فرهنگ خاورمیانه را تشکیل می‌داده‌اند. اما آیا در این میان، سهم همه کشورها برابر است؟ یکی از دلایلی که رایج نبودن فعالیت های تندرستی در خدمات بهداشتی و درمانی لبنان را توجیه می‌کند این برداشت در میان…